minnefond

VEDTEKTER

§1.

Birger Ruuds Minnefond er opprettet etter et initiativ fra Laagen­dalsposten  og Skimuséets Venner.

§2.

Fondets formål er å fremme interessen for idrett i Kongsberg og å ta vare på Kongsbergs idrettshistorie. Fondet kan støtte enkeltpersoner, lag, foreninger, institusjoner, arrangementer og ut- eller om­bygging av anlegg. I Birgers ånd skal fremme av allsidighet og idretts­glede blant barn og unge prioriteres.

§3.

Fondets grunnkapital er kr. 190.000,- som utgjøres av overskuddet etter markeringen av Birger Ruuds 75 års dag og  en gave fra Skimuséets Venner og Kongsberg Filatelistklubb. Gaver eller midler som på annen måte tilfaller fondet tillegges kapitalen.

§4.

Fondets styre består av 5 medlemmer. Laagendals­posten, Hannibalbakken & Ruud-hyttas venner, Kongsberg Filatelistklubb, Kongsberg Idrettsforening og Kongsberg Idrettsråd utnevner hver et medlem. Styret velger selv leder.

§5.

Styret har ansvaret for at fondets midler forvaltes tilfredsstillende. En tiendedel av avkastningen legges normalt til kapitalen, det resterende anvendes til utdeling. Ikke utdelt avkastning tillegges kapitalen.

§6.

Styremedlemmene utnevnes for 4 år av gangen, ved opprettelsen utneves etter loddtrekning 2 medlemmer for 2 år.  Styremedlemmene mottar ingen godtgjørelse.

§7.

Styremøter holdes så ofte styret finner det nødvendig. Det føres protokoll over styrets forhandlinger og vedtak. Revisor velges av styret.

§8.

Avkastningen utdeles normalt en gang per år, om mulig på Birgers fødselsdag 23.august. Styret har endelig beslutningsmyndighet ved tildeling. Styret kan vedta å kunngjøre at de ønsker søknader/forslag om tildeling. Vedtak om tildeling skal være enstemmige. Første tildeling skal skje tidligst et år etter opprettelsen.

§9.

Forøvrig gjelder lov av 15.juni 2001 nr. 59 om stiftelser.


Revisjon vedtatt på styremøte 19. september 2018.